Натисніть на «Положення» щоб зберегти повну нову версию документа

Положення 

з торгівлі ЦП

Зміст

Розділ І. Загальні положення

Розділ ІІ. Порядок укладання договорів

Розділ ІІІ. Порядок роботи з клієнтами

Розділ ІV. Порядок провадження діяльності з торгівлі цінними паперами за видами діяльності, на які торговець має відповідні ліцензії

Глава 1. Провадження брокерської діяльності

Глава 2. Провадження дилерської діяльності

Глава 3. Права, обов’язки та обмеження прав торговця цінними паперами при провадженні професійної діяльності

Розділ V. Облік та звітність щодо операцій з цінними паперами

Глава 1. Порядок ведення внутрішнього обліку торговця цінним паперами

Глава 2. Звірка наявності грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів

Глава 3. Порядок складання та направлення звітності торговця цінними паперами

Розділ VІ. Облік та звітність щодо коштів клієнтів

Розділ VІІ. Вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку

Розділ VІІІ. Порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку

Розділ IX. Процедура запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності

Розділ X. Вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку, установлені торговцем цінними паперами

Розділ І. Загальні положення

 1. ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ’Є» (далі – Торговець) здійснює професійну діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерську, дилерську діяльність,) на підставі ліцензій, виданих Національну комісією з цінних паперів та фондового ринку, та у відповідності до чинного законодавства України, зокрема: Цивільного, Господарського та Податкового кодексів, Закону України «Про господарські товариства», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис»,  нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об’єднанням/саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Торговець, цього Положення, інших внутрішніх документів Торговця.
 2. У разі внесення змін до законодавства, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об’єднанням/саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Торговець, це Положення діє в частині, що не суперечить вказаним змінам.
 3. Терміни у цьому Положенні вживаються відповідно їх визначень, що встановлені законодавством України.
 4. Вимоги цього Положення щодо змісту договорів та оформлення операцій не застосовуються до договорів та операцій, що вчиняються поза межами України.

Розділ ІІ. Порядок укладання договорів

1. Договори, зміни до них або розірвання договорів укладаються (вчиняються) торговцем у письмовій формі у вигляді паперового або електронного документа з дотриманням вимог законодавства. 

Договори, зміни або розірвання договорів, що укладаються (вчиняються) у вигляді паперового документа, засвідчуються підписами уповноважених осіб сторін клієнта/контрагента.

2. Укладання договорів між торговцями, у тому числі на фондовій біржі за допомогою електронної торговельної системи, та між торговцем і клієнтом/ контрагентом у вигляді електронних документів здійснюється відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

3. Номер договору, що укладається торговцем, повинен містити присвоєну ним літерну ознаку виду договору, а саме:

3.1. договори при здійсненні брокерської діяльності:

3.1.1. договір доручення – «БД» (присвоюється торговцем, який за договором виступає повіреним);

3.1.2. договір комісії – «БК» (присвоюється торговцем, який за договором виступає комісіонером);

3.1.3. договір на брокерське обслуговування – «БО» (присвоюється торговцем при укладанні договору з клієнтом, який не є торговцем), «БОТ» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), «БОК» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом в інтересах свого клієнта);

3.1.4. договір субкомісії – «БСС» (присвоюється торговцем, який за договором субкомісії з іншим торговцем виступає субкомісіонером), «БСК» (присвоюється торговцем, який за договором субкомісії з іншим торговцем виступає комітентом);

3.1.5. договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених з клієнтом, який не є торговцем, – «БВ»;

3.1.5. договір на виконання договору комісії, договору доручення, договору субкомісії, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених між торговцями, – «БВТ» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), «БВК» (присвоюється торговцем, який в інтересах свого клієнта виступає комітентом за договором з іншим торговцем);

3.2. договори при здійсненні дилерської діяльності:

3.2.1. дилерські договори – «ДД»;

3.2.2. договір комісії – «ДКК» (присвоюється торговцем, який за договором виступає комітентом);

3.2.3. договір доручення – «ДДД» (присвоюється торговцем, який за договором виступає довірителем);

3.2.4. договір на брокерське обслуговування – «БОД» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом або довірителем);

3.2.5. договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених між торговцями, – «ДВК» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом або довірителем);

3.3.  договори при здійсненні андеррайтингу:

3.3.1. договір андеррайтингу – «АА»;

3.3.2. договір на придбання – «АП»;

3.3.3. договір про спільну діяльність – «АС»;

3.4. договори при здійсненні діяльності з управління цінними паперами:

3.4.1. договір про управління – «УУ»;

3.4.2. договір на виконання договору про управління – «УВ»;

3.5. до літерної ознаки номера договору відповідно до цього пункту при виконанні операцій РЕПО додається літерна ознака – «Р»;

3.6. договори при управлінні активами інвестиційних фондів, укладені відповідно до Указу Президента України від 19.02.94 № 55 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії», – «УА».

3.7. до літерної ознаки номера договору відповідно до цього пункту при виконанні операцій позики додається літерна ознака – «П».

4. Порядок нумерації договорів, крім договорів, що укладаються на фондових біржах, визначається внутрішніми документами торговця відповідно до вимог нормативно-правового акту, що визначає правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами (далі – Правил (умов) торгівлі), а саме  – 

номер договору складається з літерної ознаки виду договору, порядкового номеру договору, та відображається у такому форматі «порядковий номер літерна ознака».

5. Для відображення договорів, укладених на фондовій біржі, у внутрішньому обліку торговця цінними паперами до номера біржового контракту додається літерна ознака виду договору відповідно до пункту 3 розділу ІІ цього Положення.

6. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

7. Крім істотних умов договору, у договорі (за винятком договорів, що укладаються на фондових біржах) зазначаються, зокрема:

– реквізити ідентифікації договору;

– реквізити сторін:

– для юридичної особи: повне або скорочене найменування (у разі наявності); код за ЄДРПОУ – для юридичної особи – резидента; номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (далі – номер реєстрації) – для юридичної особи – нерезидента;

– для фізичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності); серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; для фізичної особи – резидента – реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства – не зазначається);

– місцезнаходження сторін;

– серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) торговця на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами та/або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами;

– у разі якщо клієнтом/контрагентом за договором є професійний учасник фондового ринку – торговець, вказуються серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності – діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку;

– відповідальність сторін і порядок розгляду спорів;

– порядок нарахування та сплати винагороди за надання послуг відповідно до договору (крім дилерського договору,договору позики, договору РЕПО, договору на придбання та договору на виконання);

– порядок, термін (терміни) та спосіб (способи) надання торговцем звіту (звітів) клієнту (крім дилерського договору,договору позики, договору РЕПО, договору на придбання та договору на виконання);

– підтвердження, що визначена пунктом 1 розділу ІІІ інформація надана клієнту до укладення з ним договору (крім дилерського договору);

– відомості про засоби зв’язку між сторонами договору, а також відомості про уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримуватимуть зв’язок, у разі якщо такими особами не є особи, що підписали договір.

8. Крім зазначених умов, договір повиненмістити:

– порядок зміни умов договору та умови його розірвання;

– умови щодо збереження інформації, що відповідно до закону належить до конфіденційної, у тому числі інформації, доступ до якої обмежений клієнтом;

– право торговця відмовити клієнту в укладенні/виконанні договору комісії, договору доручення, разових замовлень до договору на брокерське обслуговування, зокрема у випадку, якщо торговець вбачає наявність ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку;

Договір також можемістити:

– порядок виконання Торговцем функцій податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України;

– інші умови договору, що є спеціальними для окремих видів договорів (договір про брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта, договір РЕПО, договір позики тощо).

9. При зміні істотних умов або розірванні договору, що має наслідком виникнення, зміну або припинення зобов’язань Торговця та/або його клієнта, Торговець оформлює таку зміну або розірвання додатковим договором та відображає факт укладання додаткового договору у внутрішньому обліку.

10. Додатковий договір, крім умов договору, що змінюються, обов’язково повинен містити посилання на основний договір (договір, до якого додатковим договором вносяться зміни або який відповідно до додаткового договору буде розірваний).

11. Додаткові договори повинні мати нумерацію, яка б однозначно дозволяла їх ідентифікувати, а саме –

додатковий договір складається з номеру основного договору, літерної ознаки додаткового договору «Д», порядкового номеру додаткового договору та відображається у такому форматі – «номер основного договору / Д – порядковий номер додаткового договору». 

12. Додаткові договори укладаються та оформляються в тому самому порядку та вигляді, що і основні договори, крім договорів, укладених на фондових біржах.

13. З моменту виконання першої частини операції РЕПО, розірвання договору РЕПО в односторонньому порядку внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору не потребує укладання додаткового договору.

14. На фондовій біржі укладання (вчинення) договорів, внесення змін до них або їх розірвання, виконання договорів здійснюються з дотриманням правил цієї фондової біржі. 

15. Правочини, що вчиняються між торговцями цінними паперами, для кожного з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.

16. Крім договорів, визначених пунктом 3 розділу ІІ цього Положення, Торговець при здійсненні професійної діяльності може укладати інші види договорів відповідно до  чинного законодавства України.

Розділ ІІІ. Порядок роботи з клієнтами

1. Перед укладенням договору з клієнтом Торговець надає клієнту інформацію про:

 1.1. фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

 1.2. умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;

  1.3. порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;

  1.4. правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;

 1.5. механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;

  1.6. реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;

 1.7. розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами, а саме – 

шляхом надання клієнту брошури, або у формі додатку до договору між торговцем та клієнтом, або у будь-який інший спосіб.

2. Торговець здійснює ідентифікацію та верифікацію клієнта відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3.Торговець взаємодіє з клієнтом відповідно до договору (договорів), укладеного (укладених) згідно вимог розділу ІІ цього Положення. 

4. При укладанні договору, крім договору на брокерське обслуговування, отриманні від клієнта разового замовлення торговець встановлює права клієнта стосовно цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об’єктом цивільних прав за договором / разовим замовленням.

5. Торговець цінними паперами має право відмовити клієнту в укладанні договору чи проведенні операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, зокрема, якщо він має підстави вважати, що в діях клієнта та/або контрагента наявні ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку.

6. Торговець, який уклав зі своїм клієнтом договір комісії або який отримав від клієнта разове замовлення до договору на брокерське обслуговування, відповідно до якого Торговець виступає комісіонером, має право за згодою клієнта (комітента) укласти з іншим Торговцем договір субкомісії, за яким набуває права та обов’язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед своїм клієнтом.

Торговець, який уклав зі своїм клієнтом договір комісії чи договір доручення або який отримав від клієнта разове замовлення до договору на брокерське обслуговування щодо проведення операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за межами України, має право здійснити таку операцію за участю іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог законодавства країни, в якій здійснюється операція.

7. У разі якщо Торговець отримує від клієнта разове замовлення на купівлю певних цінних паперів або інших фінансових інструментів, а ці цінні папери або інші фінансові інструменти знаходяться у власності Торговця, та у разі зацікавленості торговця продати клієнту зазначені цінні папери або інші фінансові інструменти Торговець повідомляє про це свого клієнта способом, визначеним договором на брокерське обслуговування. У разі згоди клієнта придбати ці цінні папери або інші фінансові інструменти безпосередньо у Торговця Торговець укладає з ним дилерський договір щодо певних цінних паперів або інших фінансових інструментів, а клієнт анулює разове замовлення.

У разі, якщо торговець отримує від клієнта разове замовлення на продаж певних цінних паперів або інших фінансових інструментів та у разі зацікавленості торговця купити в клієнта зазначені цінні папери або інші фінансові інструменти торговець зобов’язаний повідомити про це свого клієнта способом, визначеним договором на брокерське обслуговування. У разі згоди клієнта продати ці цінні папери або інші фінансові інструменти торговцю торговець укладає з ним дилерський договір щодо певних цінних паперів або інших фінансових інструментів, а клієнт анулює разове замовлення.

Вимоги цього пункту не поширюються на випадки, коли разові замовлення до договору на брокерське обслуговування передбачають купівлю-продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів на фондових біржах.

8. При провадженні діяльності в інтересах клієнта (брокерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами) Торговець зобов’язаний:

 8.1 діяти в інтересах клієнта, враховуючи умови, зазначені в укладеному з ним договорі, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон’юнктуру фондового ринку, умови здійснення клірингу та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;

 8.2. вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для свого клієнта при виконанні договорів та/або разових замовлень, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання замовлення;

 8.3. попереджати клієнта про ризики конкретного правочину з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, якщо ця умова передбачена договором;

 8.4. узгоджувати з клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності цінних паперів або інших фінансових інструментів, що придбаватимуться, якщо інше не передбачено договором;

 8.5. надавати клієнту інформацію щодо біржового курсу цінних паперів або інших фінансових інструментів та/або ринкової вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів, якщо ця умова передбачена договором;

 8.6. інформувати клієнта про вимоги законодавства про інститути спільного інвестування в частині обмежень обсягів участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних інститутах спільного інвестування, вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами;

8.7.вживати заходи щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають в процесі надання послуг, повідомляти клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його дорученням;

 8.8.у першу чергу виконувати операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за договорами та разовими замовленнями клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученням клієнтів, а потім операції за власний рахунок з такими самими цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

 8.9.у разі наявності у Торговця зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати договір та/або разове замовлення клієнта на найвигідніших для нього умовах, негайно повідомити про це клієнта з подальшим письмовим підтвердженням клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв’язку, визначеними договором;

8.10. здійснювати функції керуючого рахунком в цінних паперах клієнта в межах повноважень, наданих клієнтом, згідно з умовами договору (у разі призначення клієнтом торговця керуючим його рахунком у цінних паперах у депозитарній установі);

 8.11. відкривати окремий поточний рахунок для грошових коштів клієнта, що перебувають в управлінні Торговця;

8.12. вести облік грошових коштів клієнтів, що перебувають в управлінні торговця, на окремих поточних рахунках, які відкриваються торговцем у банку;

8.13.надавати клієнту звіти про виконання договору доручення, договору комісії, разових замовлень до договору на брокерське обслуговування, а також копії будь-яких документів внутрішнього обліку, які стосуються укладання та виконання торговцем договорів в інтересах цього клієнта, у разі якщо така умова передбачена договором з клієнтом;

8.14. на вимогу клієнта надавати інформацію щодо стану виконання будь-якого укладеного з ним договору, наданого разового замовлення;

8.15. виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України.

9. При провадженні професійної діяльності в інтересах клієнта торговець не має права:

 9.1. розголошувати комерційну таємницю щодо відносин з клієнтом, за винятком випадків, передбачених законодавством;

 9.2. запевняти клієнта у гарантованому отриманні доходу за цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від інвестування в цінні папери або інші фінансові інструменти, робити інші заяви, які можуть бути розцінені як гарантування зазначеного;

 9.3. при виконанні договору на брокерське обслуговування здійснювати операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за рахунок та в інтересах клієнта без отримання від нього разового замовлення, крім випадків, визначених чинним законодавством;

 9.4.використовувати грошові кошти, цінні папери або інші фінансові інструменти клієнтів для здійснення операцій у власних інтересах, інтересах інших клієнтів або третіх осіб або використовувати грошові кошти, цінні папери або інші фінансові інструменти як забезпечення, у тому числі заставу, якщо інше не передбачено законодавством або договором з клієнтом;

 9.5.здійснювати операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами клієнта, 9.6.використовувати грошові кошти клієнта виключно з метою отримання винагороди, не діючи в інтересах клієнта та/або не виконуючи договори та/або разові замовлення до договору на брокерське обслуговування на найвигідніших умовах;

9.7. здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п’ять відсотків статутного капіталу;

9.8. передавати виконання договору комісії, разового замовлення клієнта іншим особам без попередньої згоди клієнта та у разі, якщо це не обумовлено умовами договору з клієнтом;

9.9.передавати виконання разового замовлення клієнта іншим особам, якщо це замовлення отримано від іншого торговця, щодо якого він виступає субкомісіонером;

 9.10. передавати виконання договору андеррайтингу (укладання договорів на придбання) іншим особам;

задовольняти вимоги своїх кредиторів за рахунок цінних паперів або інших фінансових інструментів, а також грошових коштів, що належать клієнтам;

9.11. обмежувати право клієнта на укладення договору на брокерське обслуговування у формі єдиного документа згідно пункту 6 глави 1 розділу ІV цього Положення.

10. У разі наявності у торговця конфлікту інтересів з його клієнтом торговець зобов’язаний повідомити про це клієнта та отримати його письмову згоду на проведення такої операції відповідно до пункту 6 розділуVII цього Положення.

11. Після виконання договору між Торговцем та клієнтом сторони підписують акт про повне виконання сторонами зобов’язань, якщо інше не передбачено умовами договору.  

12. Торговець надає клієнту звіти про виконання кожного договору комісії, договору доручення, разового замовлення клієнта до договору на брокерське обслуговування, укладеного з цим клієнтом, а також щодо проведення операцій, пов’язаних з виконанням цього договору (далі – звіт брокера), та звіт щодо діяльності з управління цінними паперами (далі – звіт управителя).

13. Звіти складаються торговцем на підставі документів внутрішнього обліку торговця за формою, встановленою додатком 1 до цього Положення, та надаються клієнту не пізніше наступного робочого дня після виконання договору, якщо інше не передбачено умовами договору з клієнтом.

Якщо звіти складаються у вигляді паперового документа, такий документ повинен бути підписаний керівником або уповноваженим співробітником торговця. 

14. У разі якщо договором з клієнтом передбачено складання звітів у вигляді

електронного документа, він повинен містити обов’язкові реквізити електронного документа відповідно до законодавства України.

15. Порядок та способи надання торговцем звітів клієнту встановлюються договором з клієнтом.

Розділ ІV. Порядок провадження діяльності з торгівлі цінними паперами за видами діяльності, на які торговець має відповідні ліцензії

Глава 1. Провадження брокерської діяльності

 1. При провадженні брокерської діяльності Торговець укладає цивільно-правові договори (зокрема на підставі договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені (від імені клієнта), за дорученням і за рахунок клієнта.
 2. Торговець при здійсненні брокерської діяльності може укладати наступні договори:
 •  договір на брокерське обслуговування- договір, укладений між торговцем та клієнтом, який передбачає надання торговцем послуг щодо укладання правочинів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі разових замовлень клієнта;
 •  договір комісії (субкомісії)- договір, за яким одна сторона (комісіонер/субкомісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента;
 •  договір доручення- договір, за яким одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити певні юридичні дії щодо цінних паперів та/або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони (довірителя), включаючи внесення змін до договору або розірвання такого договору;
 •  договір на виконання- договір купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається торговцем (комісіонером, повіреним, управителем) з третьою особою (контрагентом) на виконання умов договору комісії, договору доручення, договору про управління, укладеного між торговцем та його клієнтом, або разового замовлення клієнта до договору на брокерське обслуговування;
 •  договір РЕПО– договір купівлі (продажу) цінних паперів із зобов’язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною.
 • договір позики  – договір, за яким одна сторона передає у власність іншій стороні (позичальнику) або отримує у власність від іншої сторони певну кількість цінних паперів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов’язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін.

3. Провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта здійснюється відповідно до нормативно-правового акту НКЦПФР, що регулює порядок та умови провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта.

4. Торговець цінними паперами може виступати поручителем або гарантом виконання зобов’язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що визначається договором торговця цінними паперами з клієнтом.

5. Торговець цінними паперами, який провадить брокерську діяльність, може надавати своїм клієнтам консультації щодо купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів.

6. Здійснення брокерської діяльності на підставі договоруна брокерське обслуговування

6.1. Предметом договору на брокерське обслуговування є надання торговцем як комісіонером або повіреним клієнту послуг щодо купівлі, продажу, здійснення операцій РЕПО, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів на підставі разових замовлень від свого імені (від імені клієнта), за дорученням і за рахунок клієнта.

6.2 Договір на брокерське обслуговування може укладатися у формі єдиного договору або шляхом приєднання клієнта до запропонованого торговцем цінними паперами договору (договорів) в цілому відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

 6.3. Договір на брокерське обслуговування, крім вимог, визначених розділом II цього Положення, містить, зокрема:

а) порядок, спосіб та форму надання разових замовлень;

б) строк дії договору;

в) декларацію про фактори ризиків;

г) підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.

6.4. За договором на брокерське обслуговування Торговець може діяти стосовно клієнта як комісіонер або як повірений.

6.4.1. Якщо торговець буде діяти стосовно клієнта як комісіонер, договір на брокерське обслуговування має містити:

– обсяг повноважень та обов’язків торговця як керуючого рахунком у цінних паперах клієнта (клієнта торговця, який за договором субкомісії виступає комітентом, – для договорів субкомісії) в депозитарній установі (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та клієнта щодо управління рахунком у цінних паперах цього клієнта);

– обов’язок клієнта переказати грошові кошти на поточний рахунок торговця для розрахунків за цінні папери або інші фінансові інструменти та обов’язок торговця за розпорядженням клієнта переказати грошові кошти, отримані в розрахунок за цінні папери або інші фінансові інструменти, на поточний рахунок клієнта.

6.4.2. Якщо торговець буде діяти стосовно клієнта як повірений, договір на брокерське обслуговування має містити порядок проведення розрахунків за придбані або продані цінні папери або інші фінансові інструменти (розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються клієнтом самостійно або через торговця).

6.5. Крім вищезазначених умов, договір на брокерське обслуговування може передбачати надання клієнтом торговцю права передавати виконання його разових замовлень, відповідно до яких торговець виступає стосовно нього комісіонером, іншому торговцю, надання торговцем клієнту додаткових послуг, зокрема інформаційних та консультаційних послуг, а також послуг, пов’язаних з виконанням функцій керуючого рахунком у цінних паперах клієнта у депозитарній установі, тощо.

6.6. Договір на брокерське обслуговування щодо здійснення маржинальних операцій містить додаткові умови, визначені нормативно-правовим актом НКЦПФР про порядок та умови провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта.

6.7. Якщо укладення договору на брокерське обслуговування відбувається шляхом приєднання клієнта до запропонованого торговцем цінними паперами договору, торговець зобов’язаний забезпечити інформування клієнта про всі умови такого договору, про порядок припинення дії договору та про порядок інформування про внесення змін до договору, а також оприлюднити на власній веб-сторінці (веб-сайті) у цілодобовому режимі текст такого договору, зміни до нього, умови приєднання та його розірвання.

          7. Операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами відповідно до договору на брокерське обслуговування здійснюються на підставі разових замовлень. Разове замовленнянадається клієнтом торговцю та містить розпорядження на визначених умовах виконати певну операцію з конкретними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами в інтересах клієнта відповідно до договору на брокерське обслуговування.

7.1. У разі примусового виконання зобов’язань клієнта з причин, обумовлених договірними відносинами між клієнтом та торговцем, якщо це передбачено договором на брокерське обслуговування, дана операція оформлюється внутрішнім розпорядженням торговця. Разове замовлення за такими операціями клієнтом не надається.

7.2. Клієнт може подати торговцю разові замовлення до договору на брокерське обслуговування таких видів:

ринкове замовлення на купівлю – замовлення купити цінні папери або інші фінансові інструменти за найкращою (мінімальною) ціною;

ринкове замовлення на продаж – замовлення продати цінні папери або інші фінансові інструменти за найкращою (максимальною) ціною;

лімітне замовлення на купівлю – замовлення купити цінні папери або інші фінансові інструменти за ціною, що не перевищує обумовлену клієнтом;

лімітне замовлення на продаж – замовлення продати цінні папери або інші фінансові інструменти за ціною, що не нижча, ніж обумовлена клієнтом;

стоп-замовлення на купівлю – замовлення купити цінні папери або інші фінансові інструменти в той момент, коли ціна досягне обумовленого клієнтом значення;

стоп-замовлення на продаж – замовлення продати цінні папери або інші фінансові інструменти в той момент, коли ціна досягне обумовленого клієнтом значення;

РЕПО – замовлення на купівлю – замовлення купити цінні папери із зобов’язанням зворотного їх продажу через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;

РЕПО – замовлення на продаж – замовлення продати цінні папери із зобов’язанням зворотної їх купівлі через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;

замовлення позики – замовлення передати у власність іншій стороні (позичальнику) або отримати у власність від іншої сторони певну кількість цінних паперів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов’язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін;

інші види разових замовлень, що можуть бути передбачені договором на брокерське обслуговування.

7.3. Разове замовлення містить, зокрема:

а) номер разового замовлення відповідно до встановленого торговцем порядку нумерації разових замовлень;

б) дату надання разового замовлення;

в) номер та дату укладання договору на брокерське обслуговування;

г) вид послуги (купівля, продаж, міна, позика, здійснення операцій РЕПО);

ґ) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

д) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

е) вид разового замовлення;

є) суму (орієнтовну суму) договору (замовлення), що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом, з урахуванням видів разового замовлення;

ж) дату, з якої набирає чинності разове замовлення;

з) строк дії разового замовлення;

и) місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею)(крім випадків здійснення операцій поза межами України);

і) спосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати») (крім випадків здійснення операцій поза межами України).

7.4. Разове замовлення може містити інші необхідні умови, зокрема посилання на договір продажу/купівлі із наступним зворотним викупом/продажем.

7.5. Разове замовлення діє протягом встановленого клієнтом строку (замовлення протягом строку) або до моменту його виконання чи відміни (відкликання) клієнтом (відкрите замовлення).

7.6. Договір на брокерське обслуговування може передбачати надання разових замовлень в письмовій або в усній формі, в тому числі з використанням телефонного зв’язку. При цьому при укладанні договору на брокерське обслуговування клієнт повинен бути попереджений торговцем про ризики надання замовлення в усній формі.

7.7. Разове замовлення, якщо воно надано клієнтом у письмовій формі, оформлюється у вигляді паперового або електронного документа та відповідно:

– разове замовлення у вигляді паперового документа засвідчується підписом клієнта або його уповноваженої особи, якщо клієнтом є юридична особа;

– разове замовлення у вигляді електронного документа підписується та засвідчується відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

7.8. Разове замовлення може надаватись клієнтом торговцю особисто, з використанням засобів поштової або кур’єрської доставки, факсимільного або телефонного засобу зв’язку, а також засобів електронного зв’язку в обумовленому договором на брокерське обслуговування форматі.

7.9. Для зниження ризиків, пов’язаних з наданням клієнтом торговцю разових замовлень в усній формі з використанням факсимільного, телефонного засобів зв’язку, засобів електронного зв’язку (крім замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг), договором на брокерське обслуговування може бути передбачено, зокрема:

– надання клієнтом торговцю в установлений договором строк оригіналів разових замовлень у формі паперового або електронного документа або складання та підписання в установлений договором строк реєстру разових замовлень (далі – Реєстр), оформленого згідно з вимогами пункту 6 цього розділу;

– інші узгоджені клієнтом і торговцем дії.

8. Здійснення брокерської діяльності на підставі договору комісії (субкомісії)

8.1. Предметом договору комісії є надання торговцем (комісіонером) певного виду послуги з купівлі, продажу, здійснення операцій РЕПО, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта (комітента).

8.2. Предметом договору субкомісії є надання торговцем (субкомісіонером) певного виду послуги з купівлі, продажу, здійснення операцій РЕПО, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта (комітента) іншого торговця, який за договором субкомісії виступає клієнтом (комітентом) стосовно субкомісіонера.

8.3. Договір комісії, субкомісії, крім вимог, визначених розділом II цього Положення, містить, зокрема:

а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);

в) суму (орієнтовну суму) договору або порядок її визначення;

г) термін/строк та умови оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об’єктами цивільних прав за договором;

ґ) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти;

д) обсяг повноважень та обов’язків торговця як керуючого рахунком у цінних паперах клієнта (клієнта торговця, який за договором субкомісії виступає комітентом, – для договорів субкомісії) в депозитарній установі (склад, зміст, строк дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та клієнта щодо управління рахунком у цінних паперах цього клієнта) обов’язково зазначається у разі, якщо договором, який вчинений в Україні, передбачається спосіб розрахунків без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати;

е) обов’язок клієнта переказати грошові кошти на поточний рахунок торговця для розрахунків за цінні папери або інші фінансові інструменти та обов’язок торговця за розпорядженням клієнта переказати грошові кошти, отримані в розрахунок за цінні папери або інші фінансові інструменти, на поточний рахунок клієнта(крім випадків здійснення операцій поза межами України);

є) строк дії договору (за необхідності);

ж) місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею)(крім випадків здійснення операцій поза межами України);

з) спосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»)(крім випадків здійснення операцій поза межами України);

и) підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.

8.4. Договір субкомісії, крім вимог, визначених розділом II та пунктом 8.3 цього розділу Положення, обов’язково повинен містити серію, номер, дату видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дату і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності – діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку торговцям, які за цим договором виступають як комітенти та субкомісіонери.

8.5. Торговець при здійсненні брокерської діяльності на підставі договору комісії (субкомісії) не має права: 

– передавати виконання договору комісії, разового замовлення клієнта іншим особам без попередньої згоди клієнта та у разі, якщо це не обумовлено умовами договору з клієнтом; 

– передавати виконання разового замовлення клієнта іншим особам, якщо це замовлення отримано від іншого торговця, щодо якого він виступає субкомісіонером.

9. Здійснення брокерської діяльності на підставі договору доручення

9.1. Предметом договору доручення є надання торговцем (повіреним) певного виду послуги з купівлі, продажу, здійснення операцій РЕПО, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок клієнта (довірителя).

9.2. Договір доручення, крім вимог, визначених розділом II цього Положення, містить, зокрема:

а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);

в) суму (орієнтовну суму) договору або порядок її визначення,;

г) термін/строк та умови оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об’єктами цивільних прав за договором;

ґ) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери;

д) порядок проведення розрахунків за придбані або продані цінні папери або інші фінансові інструменти (розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються клієнтом самостійно або через торговця);

е) строк дії договору (за необхідності);

є) місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею) )(крім випадків здійснення операцій поза межами України);

ж) спосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»)(крім випадків здійснення операцій поза межами України);

з) підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.

9.3. Договір доручення може містити іншу необхідну інформацію, зокрема призначення торговця керуючим рахунком (склад, зміст, строк дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та клієнта щодо управління рахунком у цінних паперах цього клієнта) у цінних паперах клієнта у депозитарній установі із визначенням обсягу його повноважень та обов’язків як керуючого рахунком тощо.

9.4. Дата виконання договору доручення визначається залежно від умов договору та порядку проведення розрахунків за договором на виконання.

9.4.1. Якщо розрахунки за договором на виконання договору доручення (купівля, продаж, міна цінних паперів чи інших фінансових інструментів або позика цінних паперів) здійснюються через торговця, дата виконання договору доручення не може передувати даті виконання договору на виконання.

9.4.2. Якщо розрахунки за договором на виконання договору доручення (купівля, продаж, міна цінних паперів або інших фінансових інструментів або позика цінних паперів) здійснюються клієнтом самостійно, датою виконання договору доручення є дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов’язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з наступних подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, що є об’єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше.

9.5. Торговець має право виступати повіреним щодо вчинення певних юридичних дій, а саме внесення змін/розірвання договору на виконання договору доручення у разі, якщо такі договори були укладені за участю цього торговця, або внесення змін/розірвання договору доручення та/або договору на виконання договору доручення, у разі якщо такі договори були укладені за участю торговця, у якого на дату укладання таких договорів немає ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами.

9.6. До договору доручення, за яким одна сторона (повірений) зобов’язується від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) вчинити певні юридичні дії, а саме внести зміни до договору доручення та/або договору на виконання договору доручення або розірвати договір доручення, договір на виконання договору доручення не застосовуються вимоги, встановлені цим пунктом Положення.

10. Здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами в інтересах клієнта на підставі договору на виконання

10.1. Предметом договору на виконання є здійснення торговцем купівлі, продажу, здійснення операцій РЕПО, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів в інтересах клієнта та за його рахунок відповідно до умов укладеного з ним договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого ним разового замовлення до договору на брокерське обслуговування.

10.2. Договір на виконання, крім вимог, визначених розділом II цього Положення, містить, зокрема:

а) реквізити ідентифікації договору, на виконання якого укладено договір на виконання (за винятком договорів, що укладаються на фондових біржах);

б) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

в) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);

г) суму договору або порядок її визначення на дату проведення розрахунків;

ґ) термін/строк та умови оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об’єктом цивільних прав за договором;

д) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти;

е) спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»),(крім випадків здійснення операцій поза межами України);

є) порядок внесення змін до договору у випадку анулювання ліцензії торговцю цінними паперами.

11. Здійснення операцій з цінними паперами в інтересах клієнта на підставі договору РЕПО

11.1. Предметом договору РЕПО є здійснення торговцем у власних інтересах або в інтересах клієнта та за його рахунок купівлі (продажу) цінних паперів (на підставі укладених договорів комісії, доручення, управління або разових замовлень до договору на брокерське обслуговування) із зобов’язанням зворотного продажу (купівлі) через визначений строк або на вимогу однієї із сторін за заздалегідь обумовленою ціною.

11.2. Договір РЕПО, укладений торговцем цінними паперами в інтересах клієнта та за його рахунок відповідно до умов укладеного з ним договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого ним разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, повинен відповідати вимогам, визначеним в розділі II цього Положення, а також повинен містити (за винятком договорів РЕПО, що укладаються на фондових біржах):

а) реквізити ідентифікації договору, на виконання якого укладено договір на виконання (за винятком договорів, що укладаються на фондових біржах);

б) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

в) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

г) ціну цінних паперів за першою та другою частинами операції РЕПО;

ґ) строк та умови оплати цінних паперів, які є об’єктом цивільних прав за договором, за першою та другою частинами операції РЕПО;

д) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери за першою та другою частинами операції РЕПО;

е) порядок розірвання договору внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору, у тому числі порядок інформування сторін про розірвання договору;

є) порядок зарахування зустрічних вимог при односторонній відмові від другої частини операції внаслідок невиконання або неналежного виконання іншою стороною умов договору РЕПО;

ж) спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати») за першою та другою частинами операції РЕПО.

11.3. Укладення договорів РЕПО на фондовій біржі здійснюється з урахуванням норм нормативно-правового акту НКЦПФР щодо положення про функціонування фондових бірж.

11.4. Договір РЕПО може містити:

– порядок врегулювання взаємних вимог і зобов’язань сторін у разі зміни співвідношення між ринковою вартістю цінних паперів і розміром відповідного зобов’язання (сумою зобов’язання) протягом строку РЕПО;

– порядок розрахунку ціни цінних паперів за другою частиною операції РЕПО у випадку її виконання в інший строк, ніж передбачено договором.

11.5. Зобов’язання щодо виконання другої частини операції РЕПО у сторін договору РЕПО виникає тільки за умови повного виконання ними зобов’язань за першою частиною РЕПО.

12. Здійснення операцій з цінними паперами в інтересах клієнта на підставі договору позики

12.1. Предметом договору позики цінних паперів є здійснення торговцем у власних інтересах або в інтересах клієнта та за його рахунок операцій з передання у власність іншій стороні (позичальнику) або отримання у власність від іншої сторони певної кількості цінних паперів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов’язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін.

12.2. Предметом договору позики цінних паперів не можуть бути:

облігації, строк погашення яких настає протягом строку виконання зобов’язань за договором позики;

облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів, протягом строку виконання зобов’язань за договором позики.

12.3. Договір позики укладається виключно на позабіржовому ринку.

12.4. Договір позики, укладений торговцем цінними паперами в інтересах клієнта та за його рахунок відповідно до умов укладеного з ним договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого ним разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, повинен відповідати вимогам, визначеним в розділі II цього Положення, а також повинен містити:

а) реквізити ідентифікації договору, на виконання якого укладено договір на виконання;

б) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

в) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

г) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери від позикодавця до позичальника;

ґ) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери від позичальника до позикодавця;

д) порядок розірвання договору внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору, у тому числі порядок інформування сторін про розірвання договору;

е) розмір та порядок оплати винагороди позикодавцю;

є) зобов’язання щодо сплати неустойки, яка нараховується від дати, коли цінні папери мали бути повернуті, до дати їх фактичного повернення (переходу права власності від позичальника до позикодавця).

12.5. Датою виконання договору позики є остання з таких подій, що можуть відбуватись в будь-якій послідовності, – дата переходу прав власності на цінні папери від позичальника до позикодавця та дата оплати винагороди позикодавцю.

Глава 2. Провадження дилерської діяльності

13. При провадженні дилерської діяльності Торговець укладає договори купівлі-продажу (міни, позики) щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом.

13.1. Предметом дилерського договору є купівля, продаж, позика або міна цінних паперів або інших фінансових інструментів.

13.2. Дилерський договір, крім вимог, визначених розділом II цього Положення, має містити:

а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);

в) суму договору;

г) умови і термін/строк оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об’єктом цивільних прав за договором;

ґ) умови і строк здійснення переходу прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти;

д) спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»);

13.3. Договір РЕПО, що укладається торговцем у власних інтересах, повинен відповідати вимогам, встановленим пунктом 11 глави 1 розділу ІVцього Положення (крім пп. «а» підпункту 11.2 цього пункту). 

13.4. Договір позики, що укладається торговцем у власних інтересах, повинен відповідати вимогам, встановленим пунктом 12 глави 1 розділу ІV цього Положення (крім пп. «а» підпункту 12.4 цього пункту).

Глава 3. Права, обов’язки та обмеження прав торговця цінними паперами при провадженні професійної діяльності

14. Торговець цінними паперами при провадженні будь-якого виду професійної діяльності має право:

14.1. здійснювати строкові операції і операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами як за власний рахунок, так і за рахунок своїх клієнтів в їх інтересах;

14.2. виступати поручителем або гарантом виконання зобов’язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що визначається договором торговця з клієнтом;

14.3. надавати консультаційні послуги щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо прав та обов’язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір, щодо обігу та обліку інших фінансових інструментів, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені цінні папери та інші фінансові інструменти;

14.4. укладати договори міни, за якими цінні папери передаються у власність в обмін на будь-який інший актив, у власних інтересах та в інтересах клієнтів.

15. Торговець цінними паперами при провадженнібудь-якого виду професійної діяльності зобов’язаний:

15.1. дотримуватися встановлених законодавством пруденційних нормативів та інших показників (нормативів), які обмежують ризики за операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

15.2. здійснювати заходи відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

15.3. надавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративні дані щодо своєї діяльності відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлюють склад, строки та порядок їх надання;

15.4. подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені поза фондовою біржею ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів;

15.5. у разі проведення операцій з цінними паперами, за якими у торговця виникає підозра маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання підозрілого договору клієнтом та/або контрагентом – повідомити про це Комісію у складі нерегулярних адміністративних даних;

15.6. у разі прийняття Комісією рішення про анулювання ліцензії та наявності у торговця невиконаних договорів доручення, комісії, андеррайтингу, про управління цінними паперами, РЕПО, разових замовлень до договору на брокерське обслуговування, договорів на виконання, на придбання – виконати, розірвати або внести зміни до таких договорів до дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії та надати такі дані у порядку та строки, встановлені Комісією.

16. Торговецьцінними паперами при провадженні будь-якого виду професійної діяльності не має права:

16.1. здійснювати операції з емісійними цінними паперами або іншими емісійними фінансовими інструментами, випуск яких не зареєстрований у порядку, встановленому законодавством країни їх розміщення,, якщо державна реєстрація таких емісійних цінних паперів або інших емісійних фінансових інструментів передбачена законодавством відповідної країни;

16.2. здійснювати правочини (крім укладання додаткових договорів щодо зміни терміну/строку оплати та/або строку здійснення переходу прав власності на цінні папери, або щодо розірвання раніше укладених договорів) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, обіг, розміщення яких зупинено у встановленому законодавством порядку, починаючи з дати оприлюднення інформації про такі події на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

16.3. здійснювати операції з купівлі, продажу або міни цінних паперів та інших фінансових інструментів власного випуску (крім розміщення, викупу цінних паперів торговцем як емітентом та продажу торговцем як емітентом викуплених цінних паперів; придбання банком власних акцій з урахуванням обмежень, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність», та посередницької діяльності банку з купівлі-продажу власних акцій);

16.4. розривати договори купівлі-продажу цінних паперів, що укладаються на фондовій біржі, крім випадків, передбачених законом.

17. Торговець не має права здійснювати види діяльності, які не передбачені законом. 

Розділ V. Облік та звітність щодо операцій з цінними паперами

Глава 1. Порядок ведення внутрішнього обліку торговця цінним паперами

 Торговець здійснює ведення внутрішнього обліку в паперовій та/або електронній формах відповідно до Правил (умов) торгівлі.

2. Об’єктами внутрішнього обліку торговця є:

а) договори, укладені торговцем при здійсненні ним брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, разові замовлення до договорів на брокерське обслуговування, строкові операції, інші операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, а також пов’язані з ними права та зобов’язання;

б) цінні папери та інші фінансові інструменти, які є об’єктами цивільних прав за правочинами, їх рух;

в) грошові кошти, призначені для здійснення правочинів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, та грошові кошти, отримані внаслідок здійснення правочинів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, їх рух.

3. Внутрішній облік ведеться в грошовому вираженні з урахуванням вимог валютного законодавства та в кількісному вираженні в одиницях цінних паперів та інших фінансових інструментів певного виду.

4. При веденні внутрішнього обліку в електронній формі має забезпечуватись:

– можливість перегляду та переведення на паперовий або машинний носій (магнітний, оптичний чи електронний) будь-яких даних, які містяться у внутрішньому обліку;

– формування резервних копій даних внутрішнього обліку в електронній формі;

– захист даних внутрішнього обліку від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, випадкового пошкодження чи внесення несанкціонованих змін;

– роздрукування журналу обліку та реєстрів внутрішнього обліку в повному обсязі та/або витягів з них.

5. Внутрішній облік грошових коштів, цінних паперів або інших фінансових інструментів, які знаходяться у власності торговця, цінних паперів або інших фінансових інструментів власних випусків, а також договорів при здійсненні дилерської діяльності торговця ведеться відокремлено від внутрішнього обліку грошових коштів, цінних паперів або інших фінансових інструментів клієнтів, а також договорів, укладених за дорученням чи в інтересах клієнтів торговця.

6. Внутрішній облік повинен забезпечувати можливість відображення виконання договору частинами, якщо це передбачено умовами договору.

7. Складовими внутрішнього обліку є:

– документи внутрішнього обліку;

– журнал (журнали) обліку;

– реєстри внутрішнього обліку;

– акти проведення звірки наявності грошових коштів та цінних паперів або інших фінансових інструментів;

– звіти торговця клієнтам;

– інші журнали та реєстри внутрішнього обліку, визначені внутрішніми документами торговця.

8. Записи у внутрішньому обліку вносяться на підставі документів внутрішнього обліку, до яких належать:

– договори або інші документи, які підтверджують факти укладання, виконання, зміни умов та розірвання договорів;

– разові замовлення, інші передбачені договором доручення клієнтів;

– документи, якими підтверджуються факти проведення строкових операцій;

– банківські та/або інші документи, якими підтверджуються факти проведення грошових розрахунків за цінні папери або інші фінансові інструменти, виконання умов договору про управління, операції з грошовими коштами;

– документи, що підтверджують факти здійснення операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (виписки, довідки з рахунків у цінних паперах, звіти іноземної інвестиційної фірми, тощо);

– документи, повідомлення, які отримує торговець від фондових бірж, депозитарних установ та Розрахункового центру, іноземних інвестиційних фірм, іноземних фондових бірж, що є підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків за договорами щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів;

– рішення та інші документи органів державної влади, у тому числі судової, які є підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків за договорами щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів;

– інші документи, які підтверджують факти, пов’язані з укладанням і виконанням договору, припиненням обов’язків з інших причин, зі зміною умов договору, з проведенням розрахунків за договором, з виконанням, зміною чи припиненням договору, який укладений між торговцем і клієнтом, повністю або частково.

9. Документи внутрішнього обліку складаються та засвідчуються відповідно до вимог законодавства, у тому числіПравил(умов) торгівлі.

10. Торговець повинен забезпечити зберігання документів внутрішнього обліку відповідно до законодавства протягом п’яти років з моменту їх отримання або складання, якщо інше не встановлено законодавством.

11. До журналу (журналів) облікувноситься інформація про всі договори, разові замовлення, зміни до них, строкові операції, що стосуються здійснення торговцем професійної діяльності на фондовому ринку, в хронологічному порядку у міру виникнення подій.

12. Журнал обліку має містити таку інформацію:

а) щодо договорівпри здійсненні брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу та управління цінними паперами:

реквізити ідентифікації договору;

реквізити сторін договору, зазначені в пункті 7 розділу II цього Положення;

предмет договору з визначенням виду послуги, яку надає торговець за договором;

реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту (за винятком договору на брокерське обслуговування та договору про управління);

кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (крім договорів на брокерське обслуговування);

суму договору (крім договорів на брокерське обслуговування) або ціну цінних паперів за першою та другою частинами операції за договором РЕПО;

термін дії договору;

дату виконання (розірвання) договору;

реквізити ідентифікації договору, разового замовлення, на виконання якого укладений договір на виконання, договір на придбання (зазначається для договорів на виконання, на придбання);

реквізити біржового контракту (зазначається для договорів на виконання, на придбання, укладених на фондовій біржі);

вказівки щодо того, чи є торговець керуючим рахунком у цінних паперах клієнта;

дату виконання першої частини операції за договором РЕПО;

б) щодо разових замовлень:

реквізити ідентифікації разового замовлення (номер та дата надання разового замовлення, термін дії замовлення);

реквізити ідентифікації договору на брокерське обслуговування, до якого надано разове замовлення;

вид послуги (купівля, продаж, міна, операція РЕПО, позика), яку надає торговець;

реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом, з урахуванням видів разового замовлення;

дату виконання (анулювання) разового замовлення;

в) щодо строкових операцій:

ідентифікаційний номер за реєстром договорів, що формується фондовою біржею;

дату проведення строкової операції;

реквізити сторін укладених строкових контрактів, зазначені в пункті 7 розділу II цього Положення;

предмет строкової операції з визначенням: виду послуг, які надає торговець (купівля або продаж); реквізити ідентифікації строкового контракту (код (позначення) строкового контракту); найменування строкового контракту; ціна, за якою укладені строкові контракти за строковою операцією; кількості укладених строкових контрактів;

реквізити ідентифікації договору комісії, договору доручення або разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, на виконання якого проведено строкову операцію;

дату виконання строкових контрактів.

13. Торговець може вносити до журналу обліку додаткову інформацію щодо доручень, звітів торговця, які надаються клієнтам, звітів торговцю від інших торговців (у разі якщо це передбачено відповідним договором), розпоряджень, операцій тощо.

14. Відображення інформації в журналі обліку здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати виникнення такої інформації.

15. Усі разові замовлення підлягають реєстрації у відповідному журналі обліку, що є складовою внутрішнього обліку, з обов’язковим зазначенням часу та дати отримання такого разового замовлення.

16. Реєстр разових замовленьє сукупністю записів про разові замовлення, отримані торговцем від клієнта. Реєстр складається торговцем в паперовій або електронній формі та повинен містити всі реквізити, визначені пунктом 7.3 глави 1 розділу IVцього Положення, щодо кожного разового замовлення клієнта, отриманого за певний період часу, а також додаткові дані:

дату складання Реєстру;

номер Реєстру, який наданий торговцем відповідно до встановленого ним порядку нумерації Реєстрів;

період часу, за який складений Реєстр (зазначаються дата його початку та закінчення);

підпис клієнта або уповноваженої особи клієнта  – у випадку надання разових замовлень юридичною особою (за наявності печатки);

підпис уповноваженої особи торговця.

17. Реєстри внутрішнього облікуведуться торговцем для забезпечення внутрішнього обліку грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів, що належать торговцю та його клієнтам, а також зобов’язань щодо грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів.

18. Торговець здійснює ведення таких реєстрів внутрішнього обліку:

реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

реєстр внутрішнього обліку цінних паперів та інших фінансових інструментів.

19. Торговець веде реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, а також реєстр внутрішнього обліку цінних паперів або інших фінансових інструментів у розрізі номера (коду) рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта.

20. Рахунки внутрішнього обліку використовуються торговцем тільки в рамках внутрішнього обліку.

21. Торговець самостійно визначає нумерацію, найменування та структуру рахунків внутрішнього обліку.

22. Журнал (журнали) обліку та реєстри внутрішнього обліку повинні забезпечувати можливість групування даних за договорами, за видом професійної діяльності, за реквізитами ідентифікації цінних паперів та інших фінансових інструментів, за договорами, укладеними на організаторах торгівлі, або договорами на позабіржовому ринку, за кожним клієнтом, за датою здійснення операції або датою укладання/виконання договору.

23. Журнал (журнали) обліку та реєстри внутрішнього обліку можуть також забезпечувати групування даних і за іншими параметрами, визначеними внутрішніми документами торговця.

24. У реєстрі внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами відображаються відомості про всі операції, пов’язані з рухом грошових коштів торговця та його клієнтів, а також залишки грошових коштів торговця та його клієнтів за місцями їх обліку (зберігання). Облік грошових коштів ведеться в грошовому вираженні.

25. Реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами має містити:

номер (код) рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта;

реквізити ідентифікації договору, строкової операції або іншої операції, пов’язаної з рухом грошових коштів;

дату проведення операції з грошовими коштами;

номер (за наявності) та дату документа внутрішнього обліку, який підтверджує факти проведення грошових розрахунків (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок торговця);

найменування операції (внесення клієнтом грошових коштів, вилучення клієнтом грошових коштів, оплата клієнтом витрат, пов’язаних із виконанням договору, операції, винагороди торговцю, інші операції, встановлені внутрішніми документами торговця);

вхідний залишок грошових коштів на рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок торговця);

суму за операцією;

розмір винагороди торговцю;

суму витрат, пов’язаних із виконанням договору, операції;

вихідний залишок грошових коштів по рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок торговця).

26. Реєстр внутрішнього обліку цінних паперів та інших фінансових інструментівпризначений для відображення всіх операцій, пов’язаних з рухом цінних паперів та інших фінансових інструментів торговця та його клієнтів, і визначення залишків цінних паперів та інших фінансових інструментів за місцями їх обліку (зберігання). Облік цінних паперів та інших фінансових інструментів ведеться у кількісному вираженні (в одиницях).

27. Торговець окремо здійснює:

облік цінних паперів або інших фінансових інструментів клієнтів відповідно до укладених договорів;

облік цінних паперів або інших фінансових інструментів, що належать торговцю.

28. Реєстр внутрішнього обліку цінних паперів та інших фінансових інструментів має містити:

номер (код) рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта;

вид цінного папера або іншого фінансового інструменту (найменування (код) деривативу, прийняте на фондовій біржі);

найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ – для емітента (або особи, яка видала цінний папір) – резидента, номер реєстрації – для емітента (або особи, яка видала цінний папір) – нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, – реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається);

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України);

номер договору або іншої операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

дату проведення операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

номер (за наявності) та дату документа внутрішнього обліку, який підтверджує факти здійснення операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень торговця);

найменування операції (поставка цінних паперів або інших фінансових інструментів, одержання цінних паперів або інших фінансових інструментів, інші операції, встановлені внутрішніми документами торговця);

вхідний залишок цінних паперів або інших фінансових інструментів по рахунку (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень торговця);

кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за операцією;

вихідний залишок цінних паперів або інших фінансових інструментів по рахунку (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень торговця).

29. Облік зобов’язань за цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами ведеться торговцем відповідно до укладених договорів та інформації, що міститься у журналі (журналах) обліку та реєстрах внутрішнього обліку.

Глава 2. Звірка наявності грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів

30. Торговець зобов’язаний проводить періодичну звірку фактичної наявності грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів на власних рахунках та на рахунках клієнтів, управління якими здійснюється ним відповідно до договорів з цими клієнтами.

31. Звірка наявності цінних паперів та інших фінансових інструментів проводиться у розрізі випусків цінних паперів та інших фінансових інструментів, які знаходяться на балансі торговця, а також за всіма цінними паперами та іншими фінансовими інструментами клієнтів, стосовно яких торговцю клієнтом надані повноваження з розпорядження та реалізації прав за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, а також за всіма цінними паперами та іншими фінансовими інструментами клієнтів, переданих торговцю в управління.

32. Дані стосовно залишків грошових коштів у реєстрі внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами звіряються з даними бухгалтерського обліку грошових коштів, з виписками із рахунків на поточну дату.

33. Дані стосовно залишків цінних паперів та інших фінансових інструментів звіряються торговцем з даними рахунків бухгалтерського обліку, з виписками з рахунків у цінних паперах (особових рахунків) на звітну дату.

34. Звірка наявності грошових коштів проводиться не рідше одного разу на місяць.

35. Звірка наявності цінних паперів та інших фінансових інструментів проводиться торговцем:

а) протягом 10 робочих днів місяця, наступного за кварталом, протягом якого змінювався залишок цінних паперів та інших фінансових інструментів;

б) щороку щодо всіх цінних паперів та інших фінансових інструментів протягом місяця, наступного за роком, за який проводиться звірка.

36. За підсумками проведення звірки торговець складає акт проведення звірки із зазначенням у разі наявності розбіжностей, виявлених під час проведення звірки.

37. Акт проведення звірки підписується фахівцем торговця, який проводив звірку, фахівцем, відповідальним за ведення внутрішнього обліку відповідно до внутрішніх документів торговця, та головним бухгалтером торговця або іншою особою, яка веде бухгалтерський облік торговця.

Глава 3. Порядок складання та направлення звітності торговця цінними паперами

38. Торговець складає та подає до НКЦПФР місячні та нерегулярні адміністративні дані у вигляді електронних документів відповідно до нормативно-правового акту НКЦПФР щодо подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до НКЦПФР.

39. Адміністративні дані складаються з довідок, склад та структура яких визначені нормативно-правовим актом НКЦПФР про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до НКЦПФР. Всі довідки мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію.

40. Торговець цінними паперами подає дані до центрального апарату НКЦПФР у такі строки:

місячні – не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним;

нерегулярні – протягом трьох робочих днів після дати виникнення нерегулярних даних.

41. Торговець цінними паперами подає до загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені поза фондовою біржею ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів протягом трьох робочих днів після дати виникнення (виконання) правочину щодо емісійних цінних паперів за формою, визначеною нормативно-правовим актом НКЦПФР щодо подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР торговцями цінними паперами та фондовими біржами.

42. Торговець цінними паперами у процесі провадження професійної діяльності подає до НКЦПФР відомості та документи відповідно до вимог нормативно-правового акту НКЦПФР щодо ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами.

43. Торговець цінними паперами подає звітність до саморегулівної організації та/або об’єднання професійних учасників, членом якого він є. Склад, порядок та строки подання такої звітності встановлені внутрішніми документами об’єднання. 

Розділ VІ. Облік та звітність щодо коштів клієнтів

1. Торговець здійснює окремо облік грошових коштів клієнтів, які передані йому для здійснення операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, окремо облік грошових коштів клієнтів відповідно до укладених договорів та окремо облік власних грошових коштів.

2. Відомості про всі операції, пов’язані з рухом грошових коштів клієнтів, а також залишки грошових коштів клієнтів за місцями їх обліку (зберігання) відображаються у реєстрі внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами у розрізі номера (коду) рахунку внутрішнього обліку клієнта.

3. При здійсненні діяльності з управління цінними паперами торговець веде облік грошових коштів клієнтів, що перебувають в управлінні торговця, на окремих поточних рахунках, які відкриваються торговцем у банку.

4. Звірка наявності грошових коштів проводиться не рідше одного разу на місяць відповідно до глави 2 розділу Vцього Положення.

5. На вимогу клієнта торговець зобов’язаний надати банківські та/або інші документи, якими підтверджуються факти проведення грошових розрахунків за цінні папери або інші фінансові інструменти, виконання умов договору про управління, операції з грошовими коштами, у разі якщо така умова передбачена договором з клієнтом.

6. Звіт брокера/управителя, що складається торговцем та надається клієнту відповідно до розділу ІІІ цього Положення, обов’язково містить інформацію щодо вхідних та вихідних залишків грошових коштів за договорами, рух грошових коштів за якими здійснюється через банківський рахунок торговця.

7. Порядок та строки повернення торговцем клієнту грошових коштів, попередньо внесених клієнтом для виконання операцій з цінними паперамита іншими фінансовими інструментами, та грошових коштів, отриманих торговцем в результаті виконання операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, встановлюється договором між торговцем та клієнтом.  

Розділ VІІ. Вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку

1. Керівник або службовець Торговця не можуть брати участь у підготовці та прийнятті рішення щодо прийняття Торговцем будь-якого зобов’язання на їх користь.

2. Керівник, службовець або призначений експерт Торговця не можуть брати участь у підготовці та прийнятті рішення на користь установи або підприємства, в якому вони, їх близькі родичі або підприємство, яким вони володіють, мають діловий інтерес.

3. Особа, яка є членом органу управління або службовцем Торговця, може укладати договори з цим Торговцем щодо надання такій особі відповідних фінансових послуг на умовах, що не відрізняються від звичайних.

4. Особа, яка є членом органу управління Торговця, не може укладати договори щодо надання Торговцю професійних послуг (робіт), якщо загальні збори власників не нададуть попередньої згоди на укладення такого договору.

5. Торговець з метою запобігання виникнення конфлікту інтересів з Клієнтом або декількома Клієнтами, провадить професійну діяльність з урахуванням обов’язків та обмежень, встановлених цим Положенням та чинним законодавством України. 

6. У разі наявності у торговця конфлікту інтересів з його клієнтом у зв’язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу цінних паперів пов’язаними особами торговця та/або його посадовими особами та/або його фахівцями, що сертифіковані в установленому Комісією порядку, такий торговець зобов’язаний повідомити про це клієнта до того, як будуть надані послуги клієнту та отримати письмову згоду клієнта на проведення такої операції.

Порядок отримання торговцем такої письмової згоди клієнта встановлюється договором про обслуговування (договором на брокерське обслуговування, договором комісії, договором доручення, договором про управління).

Розділ VІІІ. Порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку

1. Громадяни та юридичні особи мають право направити Торговцю скарги, пропозиції, заяви та зауваження (далі – звернення) в письмовій формі шляхом направлення звернення поштою,з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення) або особистого вручення звернення заявником.

Звернення розгуляються та вирішуються Торговцем відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про інформацію».Звернення розгуляються та вирі

р2. Звернення фізичної особи має містити:

– прізвище, ім’я та по – батькові;

– місце проживання та засоби зв’язку;

– суть питання;

– дату звернення;

– особистий підпис. 

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

3. Звернення юридичної особи має містити:

– повне та скорочене найменування;

– місцезнаходження та засоби зв’язку;

– суть питання;

– вихідний номер та дату реєстрації звернення у журналі вихідної кореспонденції;

– підпис уповноваженої особи та печатку підприємства (за наявності).

4. Усі звернення мають бути зареєстровані у журналі вхідної кореспонденції Торговця не пізніше кінця робочого дня, в який було отримано звернення. Зареєстровані звернення передаються керівнику Торговця або особі, що здійснює його повноваження, для розгляду та прийняття не пізніше другого робочого дня рішення про переданнязвернення разом з поясненнями та/або відповідними документами до структурного підрозділу Торговця або особі, до компетенції якої відноситься порушене у зверненні питання. 

5. Торговець має право повернути клієнту звернення без розгляду якщо:

– звернення оформлене без дотримання вимог п. 2 або 3 цього Положення;

– питання, порушені в отриманому Торговцем зверненні не містять даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення;

– звернення надійшло від особи, що не має відповідних повноважень;

– повторне звернення не містить нової інформації по суті порушеного питання, за умови, що Торговець надав обґрунтовану відповідь на попереднє звернення;

– звернення надійшло від заявника, що визнаний судом недієздатною особою.

Рішення про залишення звернення без розгляду приймається керівником Торговця, або особою, що виконує його обов’язки. 

Звернення, залишені без розгляду, направляються заявникові з відповідними роз’ясненнямине пізніш як через п’ять робочих днів від дня його отримання Торговцем.

6. За результатами вивчення порушеного у зверненні питання, перевірки викладених фактів та припущень, особа, якій доручено розгляд звернення, на підставі зібраних даних готує відповідь на звернення, в якій  викладається ґрунтовний аналіз порушеного у зверненні питання, за необхідності описуються вжиті Торговцем заходи та рекомендації щодо вчинення заявником певних дій для вирішення питання. У разі якщо за результатами вивчення звернення особою було виявлено порушення прав заявника, що спричинено діями (бездіяльністю) співробітників та/або посадових осіб Торговця, він надає керівнику Торговця або особі, що виконує його обов’язки, необхідну інформацію з пропозиціями щодо уникнення подібних питань у подальшому. 

7. Відповідь на звернення за підписом керівника Торговця або особи, що виконує обов’язки керівника, направляється заявнику поштою за адресою, вказаною заявником у зверненні, або передається особисто заявнику (уповноваженій особі заявника), що підтверджується розпискою заявника або його уповноваженою особою.

8. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник Торговця або особа, що виконує його обов’язки, встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Розділ IX. Процедура запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності

 1. Відомості, які створюються, збираються, отримуються, використовуються, поширюються, охороняються та зберігаються Торговцем в процесі провадження діяльності, відносяться до інформації з обмеженим доступом, окрім інформації, що відповідно до законодавства є публічною.
 2. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, інформація щодо даних, проектів, схем, угод, листів, звернень, інших документів, доповідей, переговорів, зображень, цифр, знань, відомостей, тощо, що передається, запам’ятовується, зберігається, знаходиться, була чи є доступною, може бути знайдена чи знята, іншим чином відтворена, зафіксована, скопійована в аналоговому або цифровому вигляді, в усній формі, на паперових чи електронних носіях, магнітних, оптичних касетах та дисках, інших засобах збереження або передачі слухових, зорових образів або асоціацій з ними, в тих чи інших системах, що стосується Торговця, його клієнтів, потенційних клієнтів, контрагентів, партнерів та працівників Торговця або іншим чином пов’язана із діяльністю Торговця.

 2.1. Конфіденційна інформація– інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. 

Конфіденційна інформація, що стосується діяльності Торговця, може бути ним наданащо на запит зацікавленої особи у порядку, визначеному цим Положенням, а також в інших випадках, визначених законом.

2.2. Інформація з обмеженим доступом Торговця є комерційною таємницею, крім інформації, яка відповідно до законодавства не становить комерційної таємниці. Комерційна таємниця не підлягає розкриттю іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, цим Положенням та рішеннями органів управління Торговця.

Інформація, що містить персональні дані, збирається, обробляється, зберігається та захищається у відповідності до вимог законодавства про захист персональних даних. 

Торговець зобов’язаний забезпечити захист інформації, в тому числі інформації з обмеженим доступом, шляхом реалізації організаційних та технічних заходів, спрямованих на запобігання втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню та неконтрольованому поширенню інформації з обмеженим доступом.

Доорганізаційних заходів Торговця щодо захисту інформаціївідносяться контроль за виконанням вимог до приміщень, зберігання носіїв інформації, вимог до персоналу:

нежитлове приміщення, в якому Торговець провадить професійну діяльність, повинно бути повністю відокремленим від приміщень інших юридичних осіб. При суміщенні різних видів професійної діяльності, внутрішні підрозділи, що безпосередньо провадять діяльність з торгівлі цінними паперами та депозитарну діяльність депозитарної установи повинні бути розташовані в окремих кімнатах з обмеженням доступу сторонніх осіб до службової інформації, якщо доступ до неї не пов’язаний з виконанням ними функціональних обов’язків;

приміщення повинно бути обладнане охоронною та протипожежною сигналізацією, унеможливлювати втрату або пошкодження з будь-яких причин вхідних та вихідних документів Торговця. Доступ до архіву (за наявності) повинен бути обмежений;

установчі документи, внутрішні положення та інші документи Торговця, що регламентують порядок провадження професійної діяльності на фондовому ринку, повинні зберігатися окремо від інших документів у приміщенні Торговця, зазначеному у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та ліцензії; 

документи, що містять інформацію з обмеженим доступом, повинні зберігатися в захищених і контрольованих місцях  (сейфах, металевих шафах, виділених приміщеннях);

посадовим особам, персоналу Торговця цінними паперами, особам, які перебували у трудових відносинах з Торговцем та були звільнені відповідно до законодавства, забороняється розголошувати (поширювати) та відтворювати у будь-який спосіб інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома при виконанні посадових обов’язків, як у власних інтересах, так і в інтересах третіх осіб. 

доступ до інформації, що є комерційною таємницею Торговця, надається:

голові та членам колегіального виконавчого органу;

голові одноосібного виконавчого орану та його заступникам;

особам, що виконують обов’язки голови та членів виконавчого органу;

головному бухгалтеру (особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) в межах, необхідних для виконання службових обов’язків;

іншим посадовим особам Торговця та фахівцям в межах, необхідних для виконання службових обов’язків.

Інші співробітники Торговця для вирішення разових питань допускаються до приміщення, де зберігаються документи щодо діяльності Торговця на підставі усного розпорядження керівника Торговця лише в присутності хоча б однієї з осіб, які вказані в цьому підпункті; 

особи, що отримали доступ до інформації, що є комерційною таємницею Торговця, зобов’язані зберігати та підтримувати  режим обмеженого доступу до інформації, не допускати та у міру можливостей попереджувати несанкціоноване використання інформації з обмеженим доступом;

співробітник Торговця, що отримав інформацію з обмеженим доступом на час роботи з такою інформацією і до її повернення, несе відповідальність за збереження отриманої інформації від несанкціонованого доступу інших осіб;

в день звільнення всі носії інформації з обмеженим доступом (документи, рукописи, креслення, чернетки, флеш-носії, диски, дискети, інше), передаються посадовою особою, співробітником Торговцю;

забороняється залишати, відтворювати інформацію з обмеженим доступом у місцях, де така інформація може стати доступною для ознайомлення іншим особам, що не мають право на таке ознайомлення, робити копії з інформації з обмеженим доступом, а також виносити інформацію з обмеженим доступом за межі Торговця.

До технічних заходів Торговця щодо захисту інформаціївідноситься контроль за дотриманням наступних вимог:

комп’ютерна техніка, що використовується Торговцем при провадженні ним професійної діяльності, повинна бути обладнана пристроями для безперебійного електроживлення. При суміщенні Торговцем професійної діяльності з депозитарною діяльністю депозитарної установи та інших видів депозитарної діяльності Торговець зобов’язаний мати два незалежних джерела електроживлення, а також джерела додаткового безперервного електроживлення на випадок зникнення електричного струму в електромережі.

Торговець здійснює розмежування доступу користувачів до інформації, засобів обчислювальної техніки і технічних засобів автоматизованих систем;

забороняється використання програмних, програмно-апаратних засобів, що не пройшли перевірки (випробування);

у разі необхідності Торговець здійснює демонтування або тимчасове відключення технічних засобів, які не беруть участі в забезпеченні провадження професійної діяльності, від ліній зв’язку, сигналізації, керування та енергетичних мереж;

Торговець не рідше ніж раз на квартал здійснює перевірку відповідності засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення, засобів зв’язку встановленим вимогам щодо захисту інформації;

всі робочі станції, на яких здійснюється обробка інформації та ведення баз даних, повинні бути захищені системою паролів, які забезпечують точну ідентифікацію виконавця роботи. Співробітникам ТЦП забороняється розголошувати будь-кому відомості про систему паролів, шифрів та кодів, які використовуються допущеними до цієї роботи працівникам, залишати свої робочі місця не заблокувавши доступ до систем електронного обліку.

 Програмно-технічний комплекс (далі – ПТК) Торговця повинен відповідати вимогам до програмних продуктів на фондовому ринку, затвердженим відповідним нормативно-правовим актом НКЦПФР.

Розділ X. Вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку, установлені торговцем цінними паперами

1. При визначенні ціни цінних паперів Торговець застосовує ринкові методи її визначення, виходячи з умов ринкової кон’юнктури та вільного вибору контрагентів. 

2. Торговець не має права здійснювати фальсифікацію або створювати оманливий вигляд ринку цінних паперів з метою маніпуляції цінами або стабілізації ціни на будь-які цінні папери на штучному ціновому рівні, а саме здійснювати такі операції:

 • укладати фіктивні угоди, що не призводять до зміни права власності на цінні папери;
 • використовувати будь-які шахрайські схеми чи плани з метою введення в оману клієнтів чи інших осіб;
 • використовувати інсайдерську інформацію при здійсненні угод з цінними паперами;
 • подавати будь-яку неправдиву звітність або ухилятися від подання передбаченої звітності.

3. Торговець не має права брати участь або мати прямі чи опосередковані фінансові інтереси в будь-яких проектах чи об’єднаннях, які створені з метою маніпулювання цінами на ринку цінних паперів.

4. Торговець має право відмовити клієнту у проведенні в його інтересах операції, якщо він має підстави вважати, що в поведінці клієнта або контрагента наявні наступні ознаки маніпулювання:

 • немотивована відмова в наданні Клієнтом або Контрагентом додаткових відомостей про угоду, яку він має намір здійснити;
 • виявлення неправдивої інформації щодо особи Клієнта та/або Контрагента в документах, що були надані Торговцю з метою проведення операції;
 • наявність нестандартних умов та інструкцій щодо укладення договору та/або біржового контракту, а також щодо проведення розрахунків за ними;  
 • необґрунтована терміновість у проведенні операції, на якій наполягає Клієнт або Контрагент;
 • надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів шляхом вчинення умисних протиправних дій, в тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації;
 • необґрунтована умова щодо здійснення купівлі або продажу фінансових інструментів обов’язково перед закриттям торговельної сесії фондової біржі;
 • надання Клієнтом кільком учасникам біржових торгів доручення на укладення в його інтересах однієї або більше угод з одним і тим самим фінансовим інструментом, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта;
 • неодноразове протягом торговельного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється;
 • Клієнт та/або Контрагент наполягає в укладенні на фондовій біржі угод з фінансовим інструментом за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного фінансового інструменту, яка склалася на фондовій біржі тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок.

5. У випадку виявлення ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку співробітник Торговця, що відповідальний за обслуговування клієнтів повинен в межах своєї компетенції докласти всіх зусиль для перевірки наданої Клієнтом та/або Контрагентом інформації про майбутню угоду на причетність до маніпулювання цінами, а також повідомити про це керівника Торговця (особу, що виконує його обов’язки). Рішення про проведення або відмову у проведенні такої операції в інтересах Клієнта за результатами вивчення наявної інформації про угоду приймає керівник Торговця або особа, що виконує його обов’язки.

Введите текст